Instalatiile de limitare si stingere a incendiilor sunt folosite pentru echiparea cladirilor si au scopul de a asigura siguranta la incendiu, prevenirea incendiilor si interventia in timp util in caz de aparitie. Echiparea constructiilor cu instalatii de limitare si stingere a incendiilor se face in functie de categoria constructiei, de tipul acesteia, de nivelul riscului la incendiu si destinatia cladirii pe baza unui proiect tehnic elaborate de o companie autorizata C.N.S.I.P.C. – I.S.U. Bucuresti conform documentelor de referinta din procedura de lucru aprobata.

EXPERT FIRE SRL fiind societate atestata in acest sens, poate asigura proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiior, respectand legislatia romaneasca.

Conform NORMATIVULUI PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU A CONSTRUCŢIILOR Partea a II-a – INSTALAŢII DE STINGERE Indicativ P118/2 – 2013

Echiparea şi dotarea tehnică a clădirilor cu instalaţii de stingere a incendiilor

2.1.  Echiparea şi dotarea tehnică minimă obligatorie a construcţiilor şi instalaţiilor cu sisteme şi instalaţii de stingere a incendiilor, trebuie să corespundă prezentului normativ şi reglementărilor specifice, îndeplinind principiile şi cerinţele din normele generale de apărare împotriva incendiilor.

2.2.  Investitorul poate solicita echiparea şi dotarea suplimentară a construcţiilor şi instalaţiilor şi cu alte sisteme şi instalaţii sau elemente de instalaţii de stingere a incendiului, în condiţiile în care nu este afectată cerinţa de securitate la incendiu referitor la condiţiile, criteriile şi nivelurilor de performanţă specifice.

Proiectarea instalaţiilor de stingere a incendiilor

2.3.  (1) La proiectarea instalaţiilor de stingere a incendiilor, se au în vedere compatibilitatea dintre substanţele de stingere utilizate şi mediul combustibil, eficienţa de stingere a substanţelor utilizate, siguranţa utilizatorilor spaţiului protejat, precum şi efectele asupra mediului.

(2) Principalele  proprietăţi specifice ale substanţelor utilizate în instalaţiile de stingere, trebuie să asigure în principal:

a) eficienţa stingerii;

b) afectarea într-o cât mai mică măsură a obiectelor şi a materialelor din spaţiul incendiat;

c) continuarea desfăşurării în siguranţă a activităţii oamenilor în spaţiul protejat;

d) nedeteriorarea calitativă a substanţei de stingere în timpul stocării;

e) consecinţe nesemnificative asupra mediului, sănătăţii şi a vieţii utilizatorilor de către substanţa de stingere şi produşii rezultaţi în urma acţiunii de stingere;

f) caracteristici dielectrice.

(3) Domeniile recomandate, mecanismul stingerii şi proprietăţile substanţelor de stingere tratate în normativ sunt menţionate în anexe.

 

2.4.  (1) Alegerea tipului de  instalaţie de  stingere a incendiului, a substanţei de stingere utilizată şi valorile intensităţilor de stingere, protecţie şi răcire, trebuie să corespundă naturii produselor combustibile din spaţiul protejat, condiţiilor specifice concrete ale incintei respective, importanţei  şi valorii produselor protejate, tipului de construcţie etc.

(2) În lipsa unor valori normate, se recomandă folosirea valorilor intensităţilor de stingere, protecţie şi răcire redate în anexa nr. 2.

2.5.  Componentele specifice instalaţiilor de stingere a incendiilor trebuie să îndeplinească cerinţele minime prevăzute de normativ, sau să aibă performanţe de stingere echivalente.  

2.6.  Componentele instalaţiilor de stingere a incendiilor care în mod normal lucrează sub presiune, trebuie să îndeplinească cerinţele reglementărilor tehnice specifice.

2.7.     (1) Proiectul instalaţiilor de stingere a incendiilor trebuie să cuprindă piese scrise şi desenate şi instrucţiuni de funcţionare şi verificare periodică, conform celor precizate în standardele europene de referinţă, acolo unde acestea există.

(2) Aceste instrucţiuni trebuie să cuprindă schemele de principiu, parametrii proiectaţi (debite, presiuni etc.), descrierea, modul de utilizare şi întreţinere a instalaţiilor în situaţia normală şi în caz de incendiu, în anumite cazuri inclusiv pentru situaţia de avarie.