Lucrarile de instalare si intretinere a instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor pot fi executate doar de catre o societate autorizata C.N.S.I.P.C. – I.S.U. Bucuresti conform documentelor de referinta din procedura de lucru aprobata.

EXPERT FIRE S.R.L. fiind societate atestata in acest sens, poate asigura lucrari de instalare si intretinere a instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, respectand legislatia romaneasca in vigoare.

Conform NORMATIVULUI PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU A CONSTRUCŢIILOR Partea a II-a – INSTALAŢII DE STINGERE Indicativ P118/2 – 2013

Exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor cu hidranţi interiori şi hidranţi exteriori

28.1. (1) Hidranţii de incendiu – interiori şi exteriori – trebuie menţinuţi permanent în stare de funcţionare. În acest scop, utilizatorul trebuie să desemneze o persoană care să efectueze verificarea instalaţiei de hidranţi periodic, în funcţie de condiţiile de mediu şi de risc de incendiu, dar cel puţin săptămânal.

(2) La hidranţii interiori se urmăreşte, în principal :

a)  modul de manevrare a robinetelor, urmărindu-se ca deschiderea, respectiv închiderea să se facă uşor şi complet;

b)  starea furtunului să fie corespunzătoare din punct de vedere calitativ, astfel încât să nu cedeze la presiunea apei;

c)  accesul la hidranţi să fie permanent liber; în acest scop nu se depozitează materiale în faţa hidranţilor sau pe hidranţi;

d)  să nu fie descompletat;

e)  să nu fie defecte evidente, scurgeri sau corodări;

f)  marcarea să fie lizibilă şi corectă.

(2) Persoana desemnată trebuie să ia imediat acţiunile corective necesare.

28.2.  Persoanele care lucrează în încăperi prevăzute cu hidranţi de incendiu interiori trebuie să cunoască modul de folosire a acestora.

28.3.  (1) Beneficiarul  trebuie să încheie un contract cu o persoană fizică sau juridică autorizată, în condiţiile art.27.8, pentru efectuarea unui program de verificări şi mentenanţă, cel puţin semestrial, care include verificarea funcţionării cu furtunul derulat complet, sub presiune, urmărind următoarele aspecte :

a)  furtunul nu este corodat, nu sunt scurgeri, deformări, distrugeri, crăpături, pe întreaga lungime; în cazul unui semn de defect, furtunul se înlocuieşte imediat cu un alt furtun încercat la presiunea de lucru maximă;

b)  dispozitivele de fixare sunt solide şi nedeteriorate;

c)  debitul de apă este continuu şi suficient (se recomandă utilizarea unui debitmetru şi a unui manometru);

d)  sistemul de derulare funcţionează uşor;

e)  ţeava funcţionează corespunzător.

(2) Dacă este necesară o reparaţie urgentă, se afiţează inscripţia DEFECT şi se informează imediat persoana competentă pentru a lua măsuri alternative de protecţie.

(3) La fiecare cinci ani toate furtunurile trebuie presurizate la presiune maximă de lucru.

Exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor cu sprinklere, sprinklere deschise şi pulverizatoare

28.9.  Instalaţiile de stingere a incendiilor cu acţionare automată şi manuală necesită o supraveghere specială şi permanentă pentru a putea fi menţinute în stare de funcţionare.

28.10.  Instalatorul trebuie să furnizeze utilizatorului o procedură documentată de control şi verificare a sistemului. Procedura trebuie să includă şi instrucţiuni privind acţiunile ce trebuie efectuate în caz de defect a sistemului, cu menţionarea specială a procedurii de urgenţă pentru pornirea manuală a pompelor.

28.11.  Beneficiarul  trebuie să aplice un program propriu de control şi verificare, să stabilească un grafic de verificări, reparaţii curente şi mentenanţă şi să documenteze înregistrări adecvate, inclusiv  registrul menţionat la 27.16.

28.12.  Beneficiarul  trebuie să încheie un contract cu o persoană fizică sau juridică autorizată, pentru efectuarea graficului de verificare, reparaţii curente şi mentenanţă, în condiţiile art.27.8

28.13.  Verificările planificate şi executate, constatările respective şi măsurile luate se consemnează în registrul de control al instalaţiei.

28.14.  (1) În situaţiile în care, pe sprinklere sau pe duzele de refulare a apei, sunt aplicate alte materiale decât cele ale producătorului, atunci acestea trebuie să fie înlocuite cu altele noi, care au aceleaşi caracteristici tehnice, cum ar fi, de exemplu, diametrul orificiului, răspunsul la acţiunea termică sau distribuţia apei.

(2) Capetele sprinkler sau duzele de refulare a apei protejate împotriva coroziunii la care se constată urme de lovire din timpul instalării sau exploatării se permite să fie reparate o singură dată, numai utilizând produse pentru acoperire de la producător, asftel încât să se asigure protecţia totală a acestor produse pentru construcţii.

Programul propriu de control şi verificare al utilizatorului

Control săptămânal

28.15.  Următoarele aspecte trebuie minim verificate şi înregistrate:

a)  indicaţiile tuturor manometrelor de presiune de apa şi aer;

Presiunea în reţeaua de conducte din instalaţiile apă-aer, mixte sau cu preacţionare nu trebuie să scadă cu mai mult de 1,0 bar pe săptămână.

b)  toate nivelele de apă în rezervoare (inclusiv rezervoarele de apă de amorsare a pompelor şi rezervoarelor tampon închise);

c)  poziţia corectă a tuturor robineţilor. 

28.16. Fiecare dispozitiv de alarmă cu motor hidraulic supus verificării trebuie să sune cel puţin 30 s.

28.17. Verificarea pompelor automate trebuie să includă următoarele:

a)  verificarea nivelurilor combustibilului şi lubrifianţilor în motoarele diesel;

b)  reducerea presiunii apei la dispozitivul de pornire, simulând condiţia pornirii automate,

c)  verificarea şi înregistrarea presiunii de început în momentul pornirii pompei;

d)  verificarea presiunii uleiului în motoarele diesel şi debitul apei la răcire prin circuitele de răcire deschise.

28.18. (1) Verificarea de repornire a motorului diesel se efectuează astfel, imediat după verificarea pornirii pompelor

a)  motorul trebuie rulat timp de 20 min sau perioada de timp specificată de furnizor. Motorul trebuie oprit şi imediat repornit manual;

b)  trebuie verificat nivelul apei în circuitul primar al sistemelor de răcire închise.

(2) În timpul verificării trebuie monitorizat presiunea uleiului (atunci când există manometru), temperaturile motorului şi a lichidului de răcire. Trebuie să se efectueze un control general pentru verificarea scurgerilor de combustibil  sau de lichid de răcire.

28.19.  Trebuie să se verifice traseul şi amplasarea sistemelor de încălzire, funcţionarea corectă a sistemului de încălzire necesar pentru a preveni îngheţarea instalaţiei.

Control lunar

28.20.  (1) Se verifică nivelul electrolitului şi densitatea acidului din bateriile cu plumb (incluzând bateriile de pornire ale motorului diesel şi cele de alimentare ale tabloului de comandă). Dacă densitatea este scăzută, încărcătorul bateriilor trebuie verificat şi, dacă acesta funcţionează normal, bateria sau bateriile afectate trebuie înlocuite.

(2) Se verifică racordul de alimentare a instalaţiei de la pompele mobile.

Graficul de verificări, reparaţii curente şi întreţinere

28.21.  Trebuie să se efectueze minimum activităţile menţionate mai jos, precum şi orice procedură recomandată de producător şi instalator.

28.22.  După fiecare activitate de verificare, reparaţie sau mentenanţă trebuie înaintat utilizatorului un raport de control datat şi semnat, care trebuie să includă înregistrări referitoare la activitatea desfăşurată, orice modificări efectuate sau necesare şi orice alte detalii despre factorii externi, de exemplu condiţiile de vreme, care pot afecta rezultatele.

Control trimestrial

28.23.  Trebuie să se identifice orice modificări de structură, activitate, mod de depozitare, încălzire, iluminat sau echipamente etc. a  clădirii şi trebuie să se analizeze efectele care pot fi exercitate asupra clasificării riscului şi/sau pericolului de incendiu ori asupra proiectării instalaţiei de sprinklere.

28.24.  Sprinklerele afectate de depozitare  trebuie curăţate cu atenţie. Capetele de sprinklere vopsite sau deformate trebuie înlocuite.O atenţie deosebită trebuie acordată sprinklerelor din cabinele de vopsire, unde este necesară curăţarea mult mai frecventă şi/sau măsuri de protecţie.

28.25 Reţeaua de conducte şi suporturile trebuie verificate pentru a observa orice urmă de coroziune şi, dacă este cazul, trebuie vopsite.Vopselele pe bază de bitum aplicate pe conducte, incluzând capetele ţevilor filetate ale conductelor galvanizate şi suporturile de susţinere  trebuie reînnoite de câte ori este necesar.

Trapele de vizitare ale conductelor trebuie reparate de câte ori este necesar. Reţeaua de conducte electrice trebuie verificată pentru împământare. Reţeaua de conducte pentru sprinklere nu trebuie folosită pentru împământarea echipamentelor.

28.26. Fiecare sursă de alimentare cu apă trebuie verificată cu aparatul de control şi semnalizare aferent sistemului. Pompele trebuie pornite automat şi presiunea de alimentare a debitului corespunzător nu trebuie să fie mai mică decât nivelul corespunzător valorii.

28.27.  Orice sursă secundară de alimentare cu energie electrică de la generatoarele diesel trebuie verificată.

28.28.  Toate robinetele de oprire care controlează curgerea de apă către sprinklere trebuie acţionate astfel încât să asigure funcţionarea normală şi să se închidă din nou, sigur, în poziţia indicată

28.29.  Se verifică dispozitivele de alarmare vizuală şi auditivă.

28.30.  Trebuie verificat numărul şi starea pieselor de schimb.

Control semestrial

28.31.  Se verifică instalaţia electrică  a centralei de transmitere a semnalului de incendiu la dispecerat sau la pompieri.

Control anual

28.32.  Fiecare pompă de alimentare cu apă a instalaţiei trebuie verificată la încărcarea maximă (prin intermediul conductei de încercare conectată la refularea pompei situate în aval de clapeta de reţinere de la refularea pompei) şi trebuie să asigure valorile presiune şi debit înscrise pe plăcuţa indicatoare.

Trebuie stabilite tolerante corespunzătoare pentru pierderile de presiune în conducta de alimentare şi robinetele dintre sursa de alimentare şi fiecare aparat de control şi semnalizare.

28.33.  Se încearcă alarma de defect de repornire a motorului diesel.

Imediat după această verificare motorul trebuie să pornească utilizând sistemul de pornire manual a sistemului.

28.34.  Robinetele cu flotor din rezervoarele cu apă trebuie verificate în scopul de a asigura funcţionarea lor corectă.

28.35.  Filtrele de aspiraţie a pompelor, bazinul de decantare şi filtrele sale trebuie controlate cel puţin anual şi curăţate când este necesar.

Control efectuat la trei ani

28.36 Toate rezervoarele trebuie examinate extern pentru a verifica coroziunea. Acestea trebuie golite, curăţate şi examinate pentru ca verifica oroziunea internă.

Dacă este necesar, toate rezervoarele trebuie revopsite şi/sau trebuie refăcută protecţia împotriva coroziunii.

28.37.  Toate robinetele de oprire ale surselor de alimentare, robinete de alarmă şi unisens trebuie examinate şi înlocuite sau reparate dacă este necesar,

28.38.  După procedura de control, verificare, încercare, reparaţii curente şi întreţinere, toate părţile componente ale instalaţiei trebuie readuse în condiţiile obişnuite de funcţionare.

Eventualele defecţiuni sesizate cu ocazia verificărilor şi reviziilor se remediază imediat pentru a se repune instalaţia de stingere a incendiilor în stare de funcţionare, în cel mai scurt timp.

28.39.  Trebuie să se asigure o rezervă de sprinklere pentru a înlocui sprinklerele utilizate sau defecte. Sprinklerele de schimb, împreună cu cheile pentru sprinklere trebuie păstrate într-un dulap sau dulapuri localizate într-o poziţie uşor accesibilă unde temperatura nu depăşeşte 27°C.

28.40.  (1) Numărul sprinklerelor de rezervă per sistem trebuie să conţină toate tipurile de sprinklere montate în instalaţie, iar acesta trebuie să fie de minimum:

a)  6 pentru instalaţiile clasate în LH;

b)  24 pentru instalaţiile clasate în OH;

c)  36 pentru instalaţiile clasate în HHP şi HHS.

(2) În completare la prevederile aliniatului (1) trebuie să se asigure că stocul minim de sprinklere, se asigură astfel:

a)  6 capete dacă instalaţia are maximum 300 de capete;

b)  12 capete dacă instalaţia are mai mult de 300 de capete, dar mai puţin de 1000 de capete;

c)  24 de capete dacă instalaţia are mai mult de 1000 de capete.

(3) Pentru fiecare tip de sprinkler în parte producătorul trebuie să pună la dispoziţia beneficiarului un dispozitiv pentru desfacerea sprinklerelor respective. Aceste dispozitive se păstrează în aceaaşi cameră cu sprinklerele de rezervă

(4) Stocul trebuie realimentat prompt după ce piesele de schimb sunt folosite.

28.41.  Ori de câte ori se constată defecţiuni, se iau neîntârziat măsuri de reparare sau înlocuire a pieselor uzate sau cu defecţiuni. Pentru aceasta trebuie asigurată o rezervă suficientă de piese de schimb (manometre, robinete, garnituri, etc.).

28.42.  Curăţirea de praf, scame sau alte depuneri pe sprinklerele montate în instalaţie, se face în funcţie de necesitate, cel puţin odată la trei luni, folosind o perie cu păr lung şi moale, fără a deranja dispozitivul de declanşare.

28.43.  Pe timpul efectuării de reparaţii la construcţii sau instalaţii, ca şi înainte de darea în exploatare a instalaţiei de stingere, când aceasta este fără presiune pentru o perioadă mai lungă de timp, se recomandă, pentru protejare, acoperirea sprinklerelor şi duzelor cu câte o pungă din material plastic.

28.44.  Cel puţin odată la trei luni se verifică şi corectează funcţionarea manometrelor, cu ajutorul manometrului de control.

28.45.  Pentru a asigura o exploatare corectă a instalaţiei de stingere a incendiilor trebuie să se asigure următoarele măsuri:

a)  toate vanele se numerotează pentru identificare, având totodată marcaje distincte, indicând ramura cu sprinklere standard, sprinklere deschise sau pulverizatoare pe care o controlează;

b)  pe fiecare vană se marchează sensul în care se deschide;

c)  se asigură accesul permanent la fiecare vană, inclusiv la cele montate la înălţime, prin prevederea unei scări de acces.

28.46.  Fiecare vană se controlează prin manevrarea tijei de acţionare pentru a constata dacă este complet deschisă.

28.47.  Este interzisă folosirea conductelor instalaţiei de stingere a incendiului pentru suspendarea sau rezemarea unor obiecte, materiale, etc.