Lucrarile de instalare si intretinere a instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor pot fi executate doar de catre o societate autorizata C.N.S.I.P.C. – I.S.U. Bucuresti conform documentelor de referinta din procedura de lucru aprobata.

EXPERT FIRE S.R.L. fiind societate atestata in acest sens, poate asigura lucrari de instalare si intretinere a instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, respectand legislatia romaneasca.

Conform NORMATIVULUI PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU A CONSTRUCŢIILOR Partea a II-a – INSTALAŢII DE STINGERE Indicativ P118/2 – 2013

Executarea şi montarea instalaţiilor de stingere a incendiilor

2.18.  Producătorii instalaţiilor de stingere a incendiilor şi, după caz, furnizorii acestora, precum şi proiectanţii şi executanţii instalaţiilor de stingere, răspund – potrivit competenţelor legale ce le revin – de calitatea lucrărilor executate şi de asigurarea condiţiilor de siguranţă a utilizatorilor, precum şi de eficienţa stingerii incendiilor în spaţiile protejate.

2.19.  La executarea instalaţiilor de stingere a incendiilor este obligatorie respectarea întocmai a proiectului, a prevederilor prezentului normativ şi a condiţiilor şi specificaţiilor producătorilor de instalaţii, aparatură, echipamente şi substanţe de stingere.

2.20.  Subansamblurile şi echipamentele instalaţiei de stingere a incendiului se transportă ambalate, păstrându-se caracteristicile tehnice şi constructive cu care au fost realizate de producător şi se depozitează în condiţii de siguranţă.

2.21.  Înainte de montarea conductelor şi a celorlalte accesorii aferente instalaţiilor de stingere a incendiilor, se verifică starea lor, neadmiţându-se montajul dacă prezintă deformări, urme de lovire ori fisuri vizibile.

2.22.  Producătorii şi, după caz, furnizorii de butelii şi echipamente trebuie să livreze odată cu acestea şi piesele de rezervă necesare.

2.23.  Pe timpul montării instalaţiei de stingere a incendiului, se iau măsuri speciale pentru ca în interiorul conductelor să nu pătrundă corpuri străine care ar putea stânjeni transportul sau refularea substanţei de stingere.

2.24.  Reţelele de distribuţie pe care se montează duzele de refulare se fixează rigid cu bride care să preia efortul produs la refularea substanţei de stingere. La conductele de transport, bridele de fixare trebuie să permită dilatări şi contracţii funcţionale.

2.25.  Conductele pentru comenzi pneumatice se montează astfel încât să nu stânjenească intervenţia personalului de exploatare şi verificare.

2.26.  Este interzisă montarea în instalaţie a recipienţilor (buteliilor) cu scăpări de substanţă de stingere.

2.27.  După montare, conductele se curăţă, iar înainte de montarea duzelor se suflă cu aer sau alt gaz sub presiune, îndepărtându-se eventualele corpuri străine pătrunse accidental.

2.28.  La montarea duzelor de refulare se urmăreşte ca acestea să nu se înfunde, deformeze etc. Duzele de refulare se fixează bine, astfel încât să nu fie posibilă desprinderea lor la reacţiunile rezultate din funcţionare.

2.29.  Pe timpul executării instalaţiilor de stingere a incendiilor, executantul va respecta prevederile reglementărilor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, sau a altor reglementări tehnice echivalente.

Acţionare

2.30.  În raport de natura incendiului, de viteza de evoluţie a acestuia şi de consecinţele posibile, instalaţiile de stingere se acţionează automat sau manual. În toate cazurile, acţionările automate trebuie să fie dublate de acţionari manuale pentru comanda punerii în funcţiune a instalaţiei.

2.31.  La instalaţiile cu funcţionare automată, sistemul de semnalizare a incendiului şi de acţionare a comenzii de funcţionare a instalaţiei va asigura detectarea incendiului în faza incipientă.

Probarea instalaţiilor de stingere a incendiilor

2.32.  După executarea instalaţiilor de stingere a incendiilor se verifică rigiditatea îmbinărilor prin proba hidraulică de rezistenţă la presiune şi proba de etanşeitate cu aer comprimat.

2.33.  Probele de funcţionare au ca obiectiv principal controlul funcţionării armăturilor de comandă şi după caz, a dispozitivelor de alarmă. În cadrul probei de funcţionare se verifică acţionarea instalaţiei atât local, cât şi de la distanţă (când este astfel proiectată).

2.34.  Pe timpul probei de stingere se iau măsuri de siguranţă pentru evitarea accidentelor şi a pagubelor materiale. Probele se realizează coordonat, sub conducerea executantului lucrării şi în prezenţa beneficiarului, iar rezultatele verificărilor şi a probelor efectuate se consemnează într-un proces verbal.

2.35.  Odată cu încheierea probelor trebuie definitivată şi instruirea personalului care va asigura exploatarea şi întreţinerea instalaţiei de stingere, consemnându-se acest lucru în procesul verbal.

Recepţia instalaţiilor de stingere a incendiilor

2.36.  Recepţia instalaţiei de stingere a incendiilor se face de către comisia constituită în conformitate cu legislaţia în vigoare. Comisia de recepţie este obligată să verifice dacă au fost:

a)  respectate condiţiile privind sistemele de detectare, semnalizare şi stingere prevăzute în proiectele de execuţie şi în documentaţiile tehnice ale producătorului, precum şi în reglementările tehnice în vigoare;

b)  montate şi puse în funcţiune toate instalaţiile, aparatura şi echipamentele din sistemele de semnalizare şi stingere a incendiului;

c)  predate beneficiarului instrucţiunile de folosire a tuturor aparatelor şi echipamentelor instalaţiei şi s-a instruit personalul de servire a acestora.

2.37.  Recepţia lucrărilor constă în verificarea respectării legislaţiei în vigoare şi reglementărilor tehnice privind:

a)  funcţionarea instalaţiei de detectare şi semnalizare a incendiilor şi comandă a intrării în funcţiune a instalaţiei de stingere;

b)  funcţionarea sistemului de distribuţie a substanţei de stingere;

c)  existenţa panourilor şi dispozitivelor de avertizare privind evacuarea oamenilor, a instrucţiunilor de exploatare şi a măsurilor ce se întreprind în timpul intervenţiei în caz de incendiu.

2.38.  Rezultatele verificărilor şi a probelor efectuate în prezenţa comisiei de recepţie se consemnează într-un proces verbal de recepţie. La recepţia instalaţiei de stingere, executantul acesteia va prezenta toate documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei. Orice neconcordanţă între proiect şi execuţie se remediază în funcţie de importanţă (pe loc, imediat sau cu termen stabilit, corelat cu darea în exploatare a instalaţiei), astfel încât să fie asigurate condiţiile de securitate la incendiu pentru spaţiul protejat.

2.39.  (1) Odată cu recepţia instalaţiei de stingere a incendiului,beneficiarul are obligaţia de a înfiinţa un registru de evidenţă (numerotat şi sigilat), în care trebuie să fie consemnate datele principale privind exploatarea, verificarea şi întreţinerea instalaţiei de stingere.

(2) Registrul va conţine:

a)  caracteristicile principale ale instalaţiei;

b)  data punerii în funcţiune;

c)  data verificării;

d)  elementele verificate;

e)  numele şi prenumele persoanei care a efectuat verificarea instalaţiei;

f)  data încărcării şi punerii instalaţiei în stare de intervenţie;

g)  defecţiuni apărute.

(3) În registrul de evidenţă se precizează şi operaţiunile ce trebuie să se execute în concordanţă cu instrucţiunile de exploatare şi cu prevederile cărţii tehnice.

Exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor

2.40.  Pentru buna exploatare a sistemelor şi instalaţiilor de stingere a incendiilor este obligatorie respectarea întocmai a proiectului, a prevederilor prezentului normativ şi a instrucţiunilor şi regulilor cuprinse în fişele şi specificaţiile tehnice ale producătorilor de aparate, echipamente, utilaje şi substanţe de stingere.

2.41.  (1) În spaţiile echipate cu sisteme automate de inundare cu substanţe de stingere cu nivel de concentraţie toxic organismului uman, pe perioada de timp cât în spaţiile respective există oameni, comanda declanşării instalaţiei de stingere trebuie să fie obligatoriu în poziţia „manual“.

(2) Instalaţiile de stingere care utilizează substanţe de stingere cu nivel de concentraţie toxic organismului uman se prevăd cu sisteme de temporizare a declanşării astfel încât să existe condiţii de evacuare în siguranţă.

2.42.  Acţionările, precum şi comenzile automat şi/sau manual de punere în funcţiune ale instalaţiilor de stingere a incendiilor se menţin în permanentă stare de funcţionare.

2.43.  În caz de incendiu se asigură evacuarea rapidă şi în condiţii de siguranţă a oamenilor din spaţiile supuse inundării cu substanţe de stingere, pe căi de acces marcate şi păstrate libere.

2.44.  După stingerea incendiului, accesul oamenilor în spaţiile inundate cu substanţe, trebuie să fie permis numai după ce aceste spaţii au fost bine ventilate.

2.45.  Staţiile de distribuţie a substanţelor de stingere a incendiului trebuie să aibă menţinut permanent accesul liber din exterior, pe căi de circulaţie funcţionale, astfel încât să permită executarea operativă a lucrărilor de reparaţii şi întreţinere. Iluminatul de siguranţă al căilor de acces la staţiile de distribuţie, precum şi a zonelor unde sunt amplasate acestea, se menţine în stare de funcţionare.

2.46.  Se va asigura controlul şi verificarea permanentă a recipientelor (buteliilor) montate în staţiile de distribuţie pentru depistarea oricăror scăpări de substanţe de stingere. Recipientele (buteliile) cu defecţiuni se înlocuiesc.

2.47.  Se va asigura funcţionarea la parametrii proiectaţi a sistemelor şi instalaţiilor de ventilare natural–organizată sau mecanică a staţiilor de distribuţie a substanţelor speciale de stingere a incendiilor.

2.48.  Este obligatorie efectuarea reviziilor şi reparaţiilor prevăzute în reglementările tehnice, în documentaţia de execuţie şi specificaţiile producătorului.

2.49.  Este interzisă modificarea instalaţiilor de stingere a incendiilor fără acordul factorilor în drept, potrivit legislaţiei în construcţii.